Педагогическият съветник има служебни контакти с педагогическия персонал и учащите в учебното заведение. Контактува с държавни и общински служби. Извършва консултативна дейност на:

1. Ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие;
2.Учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците, родителите и колегите им; процедурите по налагане на наказания, съгласно Правилника за вътрешния ред на училището;
3. Родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – училищно ръководство, учители, училищно настоятелство.

Славка Йорданова Тодева
Образование: Висше
Специалност: Социална педагогика
Университет: „Неофит Рилски” – гр. Благоевград