Документи за учебната 2023/2024 година

1. Стратегия за развитие на училището 2021-2025 г.

2. Годишен план за дейността  на СУ “Св.св. Кирил и Методий”

3.Правилник за дейността на СУ “Св.св. Кирил и Методий”

4. Мерки за повишаване качеството на образованието

5. Програма за превенция за ранното напускане на училище

6.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

7. Дневен режим

8. План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти, съобразно стратегията за развитието на училището

9. Етичен кодекс

10. План – програма за действие 2022-2023 година за Безопасност на движението по пътищата

11. Училищна програма за извънкласна дейност “Занимания по интереси”

12. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището 2021-2025 г.

13. Приложение към стратегията за развитие на училището

14. Отчет за изпълнение на стратегията за развитие 2016-2021г .

15. План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата на учебната 2022-2023 г.

16. План за защита при бедствия в СУ “Св.св. Кирил и Методий”

17. План за дейността на педагогическия съвет

18. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

19. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в СУ “Св.св. Кирил и Методий”

20. Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в СУ “Св. св. Кирил и Методий”

21. Програма за дейността на работна група по самооценяване в СУ “Св. св. Кирил и Методий”

22. Програма за прилагане на мерки за повишаване качеството на образование

23. План-програма за ограничаване на училищния тормоз между учениците

24. План на училищната комисия по патриотично, нравствено и естетическо възпитание

25. План на училищната комисия по етика

26. План на методическо обединение на учителите по математика, информатика и ИТ, природни науки и екология

27. План на методическо обединение на учителите от начален етап

28. План на комисията по охрана на труда, противопожарна безопасност и защита при  природни бедствия, аварии

29. План на комисията по въпросите на трезвеността и хигиенноздравното възпитанието на учениците

30. План за работа на методическо обединение по изкуства, домашен бит, физическо възпитание и спорт

31. План за работа на методическото обединение на учителите по български език и литература, обществени науки и гражданско  образование

32. План за работа на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

33. План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици

34. План за методическа дейност  в СУ “Св. св.  Кирил и Методий”

35. План за дейността на МО на ЦОУД

36. План за дейността на методическото обединение на класните ръководители

37. Мерки за ограничаване на рисковете от разпространението на COVID -19

38. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси

39. Единни училищни правила и процедури за справяне с тормоза между децата и учениците

 


планове-паралелки
               Учебни планове – 2023/2024 година

УУП 1 – 4 клас    УУП 5 -12 клас


1. ЗАКОН за народната просвета

2. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

3. ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

4. ЗАКОН за закрила на детето

5. ЗАКОН за защита от дискриминация

6. ЗАКОН за защита на личните данни