Документи за учебната 2020/2021година

1. Стратегия за развитие на училището 2016-2020 г.

2. Годишен план за дейността  на СУ “Св.св. Кирил и Методий”

3.Правилник за дейността на СУ “Св.св. Кирил и Методий”

4. Мерки за повишаване качеството на образованието

5. Програма за превенция за ранното напускане на училище

6.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

7. Дневен режим


1. ЗАКОН за народната просвета

2. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

3. ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

4. ЗАКОН за закрила на детето

5. ЗАКОН за защита от дискриминация

6. ЗАКОН за защита на личните данни