Документи за учебната 2021/2022 година

1. Стратегия за развитие на училището 2021-2025 г.

2. Годишен план за дейността  на СУ “Св.св. Кирил и Методий”

3.Правилник за дейността на СУ “Св.св. Кирил и Методий”

4. Мерки за повишаване качеството на образованието

5. Програма за превенция за ранното напускане на училище

6.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

7. Дневен режим

8. План за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията на педагогическите специалисти, съобразно стратегията за развитието на училището

9. Етичен кодекс

10. План – програма за действие 2021-2022 година за Безопасност на движението по пътищата

11. Училищна програма за извънкласна дейност “Занимания по интереси”

12. Форми на обучение

13. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището 2021-2025 г.

14. Приложение към стратегията за развитие на училището

15. Отчет за изпълнение на стратегията за развитие 2016-2021г.

 


планове-паралелки
Учебни планове – 2021/2022 година


1. Учебен план 1 –  ви клас 2.  Учебен план 2 – ри  клас 3. Учебен план 3 – клас 4. Учебен план 4 – ти клас 5. Учебни планове 5 – ти клас 6. Учебен план 6 – ти клас  7. Учебен план 7 – ми клас 8. Учебен план 8 – ми клас  9. Учебен план 9 – ти клас 10. Учебен план 10 – ти клас 11. Учебен план 11 – ти клас  12. Учебен план 12 – ти клас


1. ЗАКОН за народната просвета

2. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

3. ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

4. ЗАКОН за закрила на детето

5. ЗАКОН за защита от дискриминация

6. ЗАКОН за защита на личните данни