Г Р А Ф И К

за провеждане на класни и контролни работи – I учебен срок на учебната 2023/2024 година