Национално външно оценяване

IV клас

НВО е задължително за всички ученици от 4 клас на общинските и частните училища. Целта е да се измерят знанията на учениците при завършването на първия етап в училище – началния курс. Началният час на изпитите е 10 ч. В рамките на един учебен час-40 мин. ще се решават тестове от по 20 въпроса. Верният отговор един , но се избират три възможни такива. Всеки верен отговор носи по 1 т. Писмените работи на учениците от 4 клас се проверяват от училищни комисии за външно оценяване. Критериите за оценка ще се определят на национално ниво от МОН. В училищните  комисии за външно оценяване няма да влизат учители , които преподават по предметите, по които ще решавате тестове.

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ        ДАТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 10 май 2018 г.
МАТЕМАТИКА
14 май 2018 г.
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 16 май 2018 г.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 17 май 2018 г.

 

 

NVO7   За Вас, седмокласници

Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят:

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

 • да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
 • да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;
 • да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
 • да носят ида ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • под контрола на квесторите учениците отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват.

2. По време на изпита учениците:

 • пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • не може да напускат изпитната зала:

– по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

– след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

 • получават тест и листове за чернова и започват работа след обявяване на началния час от квестора; имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете.
 • Първата страница на тестовете е инструкция как да се работи – прочита се внимателно;
 • Внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х); ученикът може да се откаже от вече означен верен отговор, като запълни съответната буква и зачертае със знака Х друг отговор;
 • след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, се поставя листът за отговори в средния по големина хартиен плик и ученикът го запечатва, след което го поставя в големия хартиен плик, без да го запечатва;
 • изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.

3. След приключване на изпита учениците:

 • на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.
 • УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА
  Български език и литература  21 май 2018 г.
  Математика
  23 май 2018 г.

 

Националното външно оценяване на учениците от VIII клас с интензивно изучаване на чужд език се осъществява чрез писмено изпитване за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език.

Начало на изпита: 10:00 ч.  

 Продължителност: Изпитването се провежда едновременно за учениците от всички паралелки от осми клас с интензивно изучаване на чужд език в училището и започва в 10 часа на определения ден. 

Форма: Тестът по чужди езици за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език включва задачи с избираем отговор с три или четири възможни отговора, от които само един е верен, и задача за създаване на писмен текст. Графикът на класните и контролни работи за втория учебен срок следва да бъде съобразен с външното оценяване, за да не се допусне претоварване на учениците. Езиково съдържание на изпита: Диктовка Граматичен минимум Слушане с разбиране Лексикален минимум Четене с разбиране Фразови глаголи Езикови задачи Синоними Създаване на писмен текст Антоними Комбинации дума+предлог Изрази предлог+дума Квесторите са длъжни преди началото на изпитването по съответният предмет да определят местата на учениците и да им проведат инструктаж. Те осигуряват нормалното протичане на изпитването в условия на самостоятелна и независима работа. Отговарят за здравето и живота на учениците по време на изпитванията. Изпитването на ученици със специални образователни потребности, които не могат да полагат писмен изпит, се провеждат устно от училищната комисия след представяне на медицински документ от районна експертна лекарска консултативна комисия. Училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитванията организира дейностите, свързани с подготовката на залите за провеждане на изпитванията, с разпределянето на местата на учениците, с размножаването на материалите за писмените работи на учениците и с осигуряването на резерв от листове с редове за писане, подпечатани с печата на училището. При необходимост тя предлага на директора на училището промяна на седмичното разписание на учебните занимания за дните на изпитванията и отговаря за своевременното уведомяване на учениците за промяната. За всеки писмен изпит класните ръководители напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпита да носят чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел) резервни химикали и моливи. По време на изпитването не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа съответния чужд език, освен в случай, че има проблем с техниката и няма как да бъдат осигурени други учители-четци по чужд език. На основание чл.4, ал.1 и ал.3 на Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, в допълнение към Национално външно оценяване, на ниво училище е възможно да се осъществява външно оценяване по чужд език на учениците в 8 клас с интензивно изучаване на чужд език чрез устно изпитване за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, свързани с компонента говорене и определени с учебните програми по чужд език за 8 клас с интензивно изучаване на чужд език. За тази цел директорът на училището определя със заповед датата на провеждане и състава на училищната комисия за подготовка и провеждане на устното изпитване. Училищната комисия за подготовка и провеждане на устното изпитване определя неговия формат, учебното съдържание, върху което ще се осъществява устното изпитване, и изработва критерии за оценяване. Резултатите от устното изпитване се вписват като текуща оценка за втория учебен срок.

Оценка: Общият брой на точките е 80, като по една точка се дава за верен отговор на всеки от първите 60 въпроса, а максималният брой точки за писменото изразяване със свободен текст по поставен въпрос е 20 точки. Скалата за оценяване отново е познатата: 50% от максималния възможен брой точки (40) е за тройка. Точките се приравняват към оценка по формулата: (брой получени точки х 6)/(максималния брой точки). Окончателната оценка с точност до 1,00 се вписва като текуща оценка в дневника на класа и няма по-голяма тежест от останалите текущи оценки при оформяне на срочната и на годишната оценка на учениците.  

 Резултати: Резултатите от външното оценяване на учениците се въвеждат от училищната комисия в сайта http://mon8.mon.bg до 3 дни от провеждането на съответния изпит.

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ        ДАТА
Английски език 23 юни 2017 г.
X клас Онлайн оценяване на дигитални компетентности 11–15 юни 2018 г.

 

 

 

Повече информация:

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година