IV клас

9 май  2019 г. – Български език и литература;

10 май 2019 г. – Математика;

14 май  2019 г. – Човекът и обществото;

16 май  2019 г. – Човекът и природата.

VII клас

17 юни 2019 г. – Български език и литература;

19 юни  2019 г. – Математика;

21 юни 2019 г. – Чужд език (по желание на ученика).

клас

10 – 14 юни 2019 г.  Оценяване на дигиталните компетентности.  

Проверяват се компетентности, които съответстват на както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност

(http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences)

В следващата таблица са представени петте области за оценяване на дигитална компетенция:

Повече информация:

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2018/2019 г.