ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
УЧЕБНА 2022/2023 г.

Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май
2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
31 май 2023 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване
на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година