ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
УЧЕБНА 2019/2020 г.

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

2. График на дейностите

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити от 04.03.2020 г. до 17.03.2020 г.

1. Заявленията се приемат лично от член на училищната зрелостна комисия, който извършва справка с документите за самоличност на зрелостника.

2. Завеждат се в деловодството.

3. Въвеждат се в програмния продукт ДЗИ.

4. Издава се служебна бележка, разпечатана от програмния продукт.

5. Предоставя се на зрелостника за сверяване на информацията и получаване срещу подпис.

Заявления на зрелостници от минали години се приемат след направена справка за положените и издържани ДЗИ през годините.

Не се допуска повторно явяване на издържан ДЗИ.

Допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2020 г.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали -до 18.05.2020 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2020 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 12.06.2020 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 22.06.2020 г.

Сесия август-септември

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

2. График на дейностите
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити – до 20.08.2020 г.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали -до 24.08.2020 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 24.08.2020 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020 г.

УКАЗАНИЯ

1. Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч. Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
2. Всеки преподавател има дни за консултации, в които зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.

3. Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/. Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.
Дава се възможност в чл. 24., ал. 4. от Закона за народната просвета в графата за трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика да се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация”.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т. 1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи:
„линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на ДЗИ.