ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Обучението на учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – през учебната 2021/2022г. се осъществява в дневна форма и индивидуална форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 11/09. 09. 2021г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в индивидуална форма, обучението се организира за отделен ученик. Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.